Školenie BOZP

 

Firma INTEC PLUS, s.r.o. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou na vykonávanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa Zákona 124/2006 Z.z. Vykonávame školenia so zameraním na vyhradené technické zariadenia elektrické podľa § 20 - § 24 Vyhlášky MPSVaR č. 508 / 2009Z.z. Bolo nám udelené oprávnenie Národného inšpektorátu práce v rozsahu:

 
05.1 – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. V rozsahu pre elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov a objekty bez nebezpečenstva výbuchu.

05.2 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických. V rozsahu pre elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov a objekty bez nebezpečenstva výbuchu.

 
1. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - §21 - §23 – na predĺženie platnosti osvedčenia o ďalších 5 rokov. Príprava je v trvaní 8 hodín, vo firme INTEC PLUS na Starej Prievozskej 2, Bratislava.
Cena za školenie je 30,- EUR plus DPH 20 %:
 
Najbližší termín: momentalne nie je plánované .
 
2. Odborná príprava elektrotechnikov §21 - §23 - získanie nového osvedčenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Doba trvania 18 – 24 vyučovacích hodín vo firme INTEC PLUS na Starej Prievozskej 2, v Bratislave.
Cena školenia je 75, - EUR plus DPH 20 %.
 
Najbližší termín: od 16. 3. 2016 . Začiatok školenia o 9:00 hod.
 
3. Odborná príprava revíznych technikov elektrických zariadení podľa Vyhláčky č. 508/2009 Z.z. Rozsah 32 vyučovacích hodín.
Cena za odbornú prípravu : 120,- EUR plus DPH 20 %.
 
Najbližší termín: termín dohodou.
 
 
Vyplnené prihlášky prosím posielajte mailom na intecpl@intecpl.sk , resp. faxom na č. 02/58101030.